Skip links

Social Media

Kom ook eens langs in ons Social Media netwerk.
Wij verheugen ons op een prettige kennismaking !

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

 • In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder
  Verkoper: Golfballen.nl
 • Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die aan verkoper opdracht heeft gegeven tot de levering van nieuwe golfballen met tekst en/of logo of tweedehands golfballen.
 • Golfballen: het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten.

Artikel 2. Algemeen

 • – Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de koper en verkoper gesloten overeenkomsten. Algemene (inkoop)voorwaarden van de koper zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen door partijen.
 • Wanneer een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
  Verkoper en de koper zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. – Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 • Indien verkoper niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Verkoper in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 • Verkoper behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen zonder waarschuwing vooraf.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

 • Alle offertes en aanbiedingen van verkoper zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien de golfballen waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 • Verkoper kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat(ten).
 • Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is verkoper daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij verkoper anders aangeeft.
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht verkoper niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4. Prijs/Verzendkosten

 • De prijzen van alle nieuwe golfballen die via de catalogus en/of internetsite www.degolfbalcom.vijver-golf.nl kunnen worden besteld zijn exclusief omzetbelasting (BTW.)
 • De prijzen van alle tweedehands en gerersonaliseerde golfballen die via de catalogus en/of internetsite www.degolfbalcom.vijver-golf.nl kunnen worden besteld zijn inclusief omzetbelasting (BTW.)
 • Bij levering in Nederland wordt voor vervoer en verzekering van de golfballen kosten in rekening gebracht (geldt alleen voor bestellingen onder 100 euro)
 • De prijzen van golfballen die in deze catalogus en/of de internetsite zijn vermeld, zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook.

Artikel 5. Betaling

 • Tenzij anders is overeengekomen, dient koper de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na levering, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij overschrijding van de termijn is de koper van rechtswege jegens Verkoper in gebreke.
 • Verkoper heeft het recht over haar vordering na 15 dagen een rente in rekening te brengen van 1% per maand.
 • Indien Verkoper haar vordering op de koper aan derden ter incasso opdraagt, zullen alle daaraan verbonden kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, voor rekening van de koper zijn. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de vordering van verkoper.
 • Door koper gedane betalingen strekken eerst tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling op mindering op de hoofdsom.

Artikel 6. Levering

 • De door verkoper opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.
 • De levering van de golfballen geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de golfballen gereed zijn voor verzending aan koper.
 • Met inachtneming van hetgeen hiervoor in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Verkoper geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch ten minste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 • Verkoper behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen om verkoper moverende redenen te weigeren.
 • Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Verkoper is uitgegaan van door of namens de koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Artikel 7. Herroeping

 • De koper is verplicht de golfballen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. (Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien de golfballen (in originele verpakking) onbeschadigd zijn. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van de koper. De kosten van het retour zenden van geleverde golfballen, die vanwege de overschrijding van de levertijd van 30 dagen door de koper worden geweigerd, komen voor rekening van verkoper.
 • De koper verplicht zich aan de retourvoorwaarden te voldoen zoals deze door verkoper wordt voorgeschreven. Wanneer er niet aan deze voorwaarden voldaan wordt blijven de golfballen eigendom van de koper en wordt het aankoopbedrag niet aan de koper terugbetaald.
 • Voor enige schade die bij terugzending aan de verpakking of aan de golfballen zijn ontstaan is verkoper nimmer aansprakelijk.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

 • Eigendom van golfballen gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met verkoper is verschuldigd volledig heeft voldaan. Daaronder zijn mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen, en eventuele met betrekking tot de golfballen verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
 • Koper mag de golfballen, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of op enige andere wijze te bezwaren.

Artikel 9. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 • Intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door verkoper geleverde golfballen worden door koper volledig en onvoorwaardelijk gerespecteerd. Verkoper garandeert niet dat de aan koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 10. Communicatie

 • Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en verkoper, dan wel tussen verkoper en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en verkoper, is verkoper niet aansprakelijk.

Artikel 11. Overmacht

 • Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Verkoper ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Verkoper zal koper hiervan schriftelijk op de hoogte stellen zonder dat Verkoper gehouden is tot enige schadevergoeding.

Artikel 12. Conformiteit

 • De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de golfballen aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient hij verkoper daarvan binnen twee (2) maanden schriftelijk in kennis te stellen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht de golfballen te hebben aanvaard.
 • Indien is aangetoond dat de golfballen niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft verkoper de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Artikel 13. Toepasselijk recht

 • Op overeenkomsten gesloten tussen Verkoper en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 14. Betaling

 • Betaling dient bij het plaatsen van uw bestelling te geschieden middels eenmalige incasso van bankrekening, onder rembours of op rekening (alleen bij bedrijven).
 • De verzendkosten bedragen bij bestellingen onder 100 euro per bestelling 5 euro.
 • De levering geschiedt franco bij bestellingen boven 100 euro.
 • Als de golfballen niet aan uw verwachtingen voldoen heeft u het recht om de golfballen binnen veertien werkdagen retour te zenden. De kosten van het retour zenden komen voor de rekening van de koper. Verkoper behoudt zich het recht voor om in bepaalde gevallen, bij wijze van service, in deze kosten bij te dragen.

Waarom kiezen voor ons

Al meer dan 20 jaar specialist in golfballen.

 • Logo golfballen
 • 1 week of 3 weken levertijd
 • Gratis verzending boven €100